End Preload

một của điện tử

 

Đề xuất 288 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 bộ, ngành, địa phương thực hiện năm nay

Theo dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018, Văn phòng Chính phủ đề xuất 190 dịch vụ cấp bộ, ngành và 98 dịch vụ cấp […]

Xem thêm