End Preload

dịch vụ công trực tuyến

 

Phiên bản 1.0 kiến trúc Bộ TT&TT điện tử chính thức được ban hành

“Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, phiên bản 1.0” mới được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt, là căn cứ quan trọng để tạo một mô hình thống nhất định hướng cho các cơ quan thuộc Bộ xây dựng cơ quan điện tử.

Xem thêm

Đề xuất 288 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 bộ, ngành, địa phương thực hiện năm nay

Theo dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018, Văn phòng Chính phủ đề xuất 190 dịch vụ cấp bộ, ngành và 98 dịch vụ cấp […]

Xem thêm