End Preload

Online Public Service

 

Giới thiệu chung:

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng nhằm thực hiện các giao dịch trực tuyến một cách dễ dàng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.


Sản phẩm, giải pháp:

TechVision là đơn vị có sẵn sản phẩm, giải pháp cũng như kinh nghiệm triển khai cho nhiều cơ quan, tổ chức. Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến của TechVision cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp theo phương thức trực tuyến. Khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ, chỉ cần điền thông tin vào mẫu đơn, hồ sơ đã được cung cấp và gửi trực tuyến, sau đó sẽ nhận được thông báo trả kết quả qua mạng.


Một số tính năng tiêu biểu:

  • Đăng ký hồ sơ: đăng ký và nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mà không phải đến trực tiếp cơ quan chức năng.
  • Quản lý hồ sơ: cung cấp chức năng để người dân/ doanh nghiệp quản lý hồ sơ đã tạo trước đó và cập nhật các thông tin liên quan đến hồ sơ như sửa, xóa, hủy…
  • Tình hình xử lý hồ sơ: theo dõi tiến độ xử lý: chưa giải quyết, đã giải quyết, đúng hạn, trễ hạn…
  • Tra cứu hồ sơ: cho phép lọc tìm hồ sơ theo các tiêu chí: Số biên nhận, Tên người nộp, Ngày tiếp nhận, Đơn vị,  Lĩnh vực, Loại hồ sơ…

TechVision có sẵn giải pháp tổng thể cho việc triển khai hệ thống các Dịch vụ công trực tuyến và Phần mềm Một cửa điện tử liên thông. Khi triển khai giải pháp này, các dịch vụ công sẽ tiếp nhận các nội dung kê khai, đăng ký trực tuyến và chuyển dữ liệu về Phần mềm một cửa điện tử để thụ lý hồ sơ theo quy trình một cửa được triển khai tại mỗi đơn vị. Kết quả và tiến độ xử lý được công khai lên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan trên mạng Internet. Người dân, doanh nghiệp có thể truy cập vào các cổng này để tra cứu thông tin, trạng thái hồ sơ, và thậm chí nhận kết quả xử lý hồ sơ.